plp

 SŁOWNIK POJĘĆ


Księga Wieczysta
Dokument opisujący położenie i stan prawny nieruchomości. Księgi Wieczyste prowadzone są przez Wydziały Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych właściwych ze względu na położenie nieruchomości.

Hipoteka Umowna kaucyjna
Jeden z rodzajów zabezpieczenia na nieruchomości. Wiąże się ono z wpisem do Księgi Wieczystej na podstawie oświadczenia Banku. Hipoteka kaucyjna ustanawiana jest, gdy kwota udzielonego kredytu nie jest dokładnie określona w dniu zawierania umowy kredytowej. Ten rodzaj zabezpieczenia najczęściej związany jest z kredytami walutowymi.

Hipoteka Umowna zwykła
Jeden z rodzajów zabezpieczenia na nieruchomości. Wiąże się ono z wpisem do Księgi Wieczystej na podstawie oświadczenia Banku. Hipoteka zwykła ustanawiana jest, gdy kwota udzielonego kredytu jest dokładnie określona w dniu zawierania umowy kredytowej.

Okres przejściowy
Czas do momentu otrzymania przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipotek na jego rzecz.

Przewalutowanie
Zmiana waluty posiadanego kredytu, dokonywana na wniosek Kredytobiorcy.

Refinansowanie
Spłata kredytu w innym banku lub zwrot kosztów, poniesionych w związku z inwestycją mieszkaniową.

Ryzyko kursowe
Ryzyko związane ze zmianami kursu waluty kredytu, mogącymi spowodować wzrost pozostałego do spłaty kapitału.

Transza kredytu
Część wypłacanego kredytu, określona w harmonogramie wypłat transz kredytu.

Ubezpieczenie niskiego udziału własnego
Forma ubezpieczenia, związana z udzieleniem przez Bank kwoty kredytu, przekraczaj±cej określone maksymalne wartości.

Wkład własny
Środki finansowe Kredytobiorcy, wniesione na rzecz realizowanej inwestycji.

Wniosek kredytowy
Formularz Banku, w którym Wnioskodawca opisuje swoją sytuację finansową i określa oczekiwane przez siebie parametry kredytu.

Wycena nieruchomości
Oszacowanie przez osobę uprawnioną aktualnej wartości nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia.

Zdolność kredytowa
Pozytywna w ocenie Banku weryfikacja Kredytobiorcy, pozwalająca na udzielenie wnioskowanego kredytu.

Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
Przelanie praw, wynikających z polisy ubezpieczenia nieruchomości, na Bank. W przypadku zaistnienia szkody, kwota ubezpieczenia wypłacana jest na rzecz Banku. Bank może wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania bezpośrednio Kredytobiorcy.

Karencja
Część okresu kredytowania, w którym Bank wymaga od Kredytobiorcy wyłącznie spłaty odsetek lub kapitału.

Kontrola inwestycji
Inspekcja nieruchomości przeprowadzana przez osobę upoważnioną przez Bank w celu oceny zaawansowania prac.